กองแผนและงบประมาณ จัดประชุมเตรียมการดำเนินงานแผนงาน

            วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประรวงผึ้ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา นายชัยเกียรติ เกษรบัวทอง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ…