โครงสร้างองค์กร

   
 

นายชัยเกียรติ  เกษรบัวทอง

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

 

พ.จ.อ.คมกฤษ  เงินโพธิ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางนิภา  แขนรัมย์

นักบริหารงานทั่วไประดับต้น

หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ

นายกิตติพิชญ์  ดุงโคกกรวด

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล

นายเสกสรรค์  อารีเอื้อ

นักบริหารงานทั่วไประดับต้น

หัวหน้าฝ่ายสถิติข้อมูลและสารสนเทศ