แบบฟอร์มติดต่อประสานงาน

1.  งานนโยบายและแผน
  แนวทางหลักเกณฑ์-แบบฟอร์มเสนอโครงการ-2561-2565  (ไฟล์ .pdf )
  แนวทางหลักเกณฑ์-แบบฟอร์มเสนอโครงการ-2561-2565  (ไฟล์ .docx)
     
2.  งานงบประมาณและการพัฒนา
   
     
     
3.  งานตรวจติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการพัฒนา อบจ.นม.
   
     
4.  งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
  –