อำนาจหน้าที่ กองแผนฯ

วิสัยทัศน์    
  วางแผนอย่างเป็นระบบ บริหารงบประมาณตามหลักธรรมาภิบาล ติดตามอย่างมีส่วนร่วม เทคโนโลยีมีประสิทธิภาพ
 
อำนาจหน้าที่    
                    กองแผนและงบประมาณ  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน งานยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด งานจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด งานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น งานประสานการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด งานคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  งานคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดงานงบประมาณ งานเสนอแนะขอรับการจัดสรรเงินอุดหนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  งานจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีและฉบับเพิ่มเติม (ถ้ามี) งานตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานและโครงการ  งานจัดทำและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  งานบริการข้อมูล สถิติ  ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  4 ฝ่าย  และ 1 งาน ดังนี้
 
  1. ฝ่ายนโยบายและแผน
  2. ฝ่ายงบประมาณและการพัฒนา
  3. ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการ
  4. ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
  5. งานธุรการ
   
       
ฝ่ายนโยบายและแผน
  -งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

-งานยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

-งานจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

-งานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น

-งานประสานจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด

-งานคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

-งานคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

-งานบริหารจัดการระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( E-PLAN)

-งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

ฝ่ายงบประมาณและการพัฒนา    
  -งานงบประมาณ

-งานเสนอขอรับการจัดสรรเงินอุดหนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

-งานจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีและฉบับเพิ่มเติม (ถ้ามี)

-งานบริการข้อมูลสถิติช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ

-งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

ฝ่ายติดตามและประเมินผล    
  -งานตรวจติดตามและประเมินผลโครงการ

-งานบริการข้อมูลสถิติช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ

-งานติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา

-งานตรวจติดตามแผนดำเนินงานตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

-งานศึกษาวิเคราะห์และพัฒนารูปแบบวิธีการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา

-งานออกแบบสอบถามแบบประเมินโครงการตามข้อบัญญัติ

-งานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการประเมินโครงการประจำปี

-งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ    
  -งานจัดทำและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

-งานบริการข้อมูลสถิติช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ

-งานวางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจัดระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร

-งานวิเคราะห์จัดหาพัฒนาระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานภายใน อบจ.นม

-งานติดตั้งและแก้ไขปัญหาระบบที่ให้บริการโดยเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายผ่านอินเตอร์เน็ต (Web Server)

-งานระบบจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้งานตาม พรบ.คอมพิวเตอร์ ปี 2560

-งานบริหารจัดการเว็บไซต์ส่วนภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

-งานกำกับควบคุมติดตามงานเกี่ยวกับการปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทุกส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

-งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย