กองแผนและงบประมาณจัดทำขั้นตอนการจัดทำและประสานแผนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว7467 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563  แผนพัฒนาท้องถิ่น หมายถึง แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่กำหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบลแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและแผนก้าวหน้า และให้หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น
“การเพิ่มเติมแผน”หมายความว่า การเพิ่มเติมแผนงาน โครงการที่ไม่มีอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ปรากฎไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น
“การเปลี่ยนแปลงแผน”หมายความว่า การทำให้ วัตถุประสงค์และสาระสำคัญของแผนพัฒนา เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
“การแก้ไข”หมายความว่า การแก้ไขข้อผิดพลาดในแผนพัฒนาหรือแผนการดำเนินงานให้ถูกต้อง โดยไม่ทำให้วัตถุประสงค์และสาระสำคัญเดิมเปลี่ยนแปลงไป

Leave a Reply

Your email address will not be published.