คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาพร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล
ลงพื้นที่ตรวจติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2564
ระหว่างวันที่ 2 – 12 พฤศจิกายน 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published.