วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประรวงผึ้ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา นายชัยเกียรติ เกษรบัวทอง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ ได้เข้าต้อนรับและแสดงความยินดีที่ได้เข้าดำรงตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา แก่ นายสมเกียรติ ตันดิลกตระกูล และในการนี้ ได้เข้าร่วมประชุมวางแผนการปฏิบัติราชการสำหรับข้าราชการและพนักงานจ้าง กองแผนและงบประมาณ เพื่อรายงานผลการดำเนินการในห้วงเวลาที่ผ่านมา โดย นายสมเกียรติ ตันดิลกตระกูล ได้มีการหารือและรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆ พร้อมทั้งมอบหมาย นโยบายการปฏิบัติงานต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานด้านงบประมาณ ด้านนโยบายและแผน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการติดตามประเมินผล เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป

Leave a Reply

Your email address will not be published.