คกก.ติดตามฯ ลงพื้นที่ติดตามฯโครงการ อบจ.นม. ประจำปี 2564 อ.ขามสะแกแสง

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาพร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล ลงพื้นที่ตรวจติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2564 วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

คกก.ติดตามฯ ลงพื้นที่ติดตามฯโครงการ อบจ.นม. ประจำปี 2564 อ.บ้านเหลื่อม

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาพร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล ลงพื้นที่ตรวจติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2564 วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา