ถนน/สายทาง 13   เรื่อง
สาธารณสุข/สุขอนามัย 0   เรื่อง
เกี่ยวกับน้ำ 1   เรื่อง
ไฟฟ้าส่องสว่าง 0   เรื่อง
สถานะเรื่องร้องเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ประเด็นเรื่องร้องเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ทั้งหมด 19 เรื่อง

ข้อมูลเปรียบเทียบประเด็นการร้องเรียน

สถิติเรื่องร้องเรียนทั่วไป

รายการ ข้อมูลปีงบประมาณ 2564 ข้อมูลปีงบประมาณ 2565
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
เรื่องเกี่ยวกับถนน 24 66.67 46 66.67
เรื่องเกี่ยวกับน้ำ/ระบบสูบน้ำ 2 5.56 7 10.14
เรื่องเกี่ยวกับโควิด-19 5 13.89 0 0.00
เรื่องเกี่ยวกับไฟฟ้า 2 5.56 1 1.45
เรื่องเกี่ยวกับความสะอาด สุขอนามัย 2 5.56 3 4.35
เรื่อง อื่นๆ 1 2.78 12 17.39
รวมทั้งสิ้น 36 100.00 69 100.00