ถนน/สายทาง 39   เรื่อง
health
สาธารณสุข/สุขอนามัย 2   เรื่อง
เกี่ยวกับน้ำ 4   เรื่อง
ไฟฟ้าส่องสว่าง 3   เรื่อง
สถานะเรื่องร้องเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ประเด็นเรื่องร้องเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ทั้งหมด 58 เรื่อง

ข้อมูลเปรียบเทียบประเด็นการร้องเรียน

สถิติเรื่องร้องเรียนทั่วไป

รายการ ข้อมูลปีงบประมาณ 2564 ข้อมูลปีงบประมาณ 2565
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
เรื่องเกี่ยวกับถนน 24 66.67 83 69.17
เรื่องเกี่ยวกับน้ำ/ระบบสูบน้ำ 2 5.56 11 9.17
เรื่องเกี่ยวกับโควิด-19 5 13.89 0 0.00
เรื่องเกี่ยวกับไฟฟ้า 2 5.56 4 3.33
เรื่องเกี่ยวกับความสะอาด สุขอนามัย 2 5.56 5 4.17
เรื่อง อื่นๆ 1 2.78 17 14.17
รวมทั้งสิ้น 36 100.00 120 100.00