ถนน/สายทาง 24   เรื่อง
สาธารณสุข/สุขอนามัย 1   เรื่อง
เกี่ยวกับน้ำ 4   เรื่อง
ไฟฟ้าส่องสว่าง 1   เรื่อง
สถานะเรื่องร้องเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ประเด็นเรื่องร้องเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ทั้งหมด 39 เรื่อง

ข้อมูลเปรียบเทียบประเด็นการร้องเรียน

สถิติเรื่องร้องเรียนทั่วไป

รายการ ข้อมูลปีงบประมาณ 2564 ข้อมูลปีงบประมาณ 2565
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
เรื่องเกี่ยวกับถนน 24 66.67 57 64.04
เรื่องเกี่ยวกับน้ำ/ระบบสูบน้ำ 2 5.56 10 11.24
เรื่องเกี่ยวกับโควิด-19 5 13.89 0 0.00
เรื่องเกี่ยวกับไฟฟ้า 2 5.56 2 2.25
เรื่องเกี่ยวกับความสะอาด สุขอนามัย 2 5.56 4 4.49
เรื่อง อื่นๆ 1 2.78 16 17.98
รวมทั้งสิ้น 36 100.00 89 100.00