วันที่  15  กุมภาพันธ์  2564  ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ศพพ.) ออกหน่วยบริการ ในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ วัดทองหลาง ต.พังเทียม อ.พระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา

#อบจโคราช #koratrehabfund #สร้างคนสร้างเศรษฐกิจสร้างเมืองโคราช

Leave a Reply

Your email address will not be published.