กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ ฯ จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพสุขใจใกล้บ้าน โดยนายแพทย์สุผล ตติยนันทพร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการด้านการแพทย์ และกายอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ ฯ เป็นประธานเปิดโครงการ ณ เทศบาลตำบลกุดจิก อ.สูงเนิน  โครงการดังกล่าวจัดขึ้น เพื่อระดมความเห็น กำหนดแนวทาง หลักเกณฑ์ การจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพสุขใจใกล้บ้าน ซึ่งเป็นหน่วยบริการฟื้นฟูสมรรถภาพให้กับผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน ผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ในชุมชนต่าง ๆ นอกเหนือจากการรับบริการจากโรงพยาบาล ภายใต้การบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาล , อบต) โดยมีกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ ฯ เป็นผู้สนับสนุนงบประมาณส่วนหนึ่ง ซึ่งจะทำให้ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน ผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงสามารถเข้าถึงบริการด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพได้สะดวกยิ่งขึ้น อีกทั้งยังช่วยลดความแออัดของผู้รับบริการของโรงพยาบาลต่าง ๆ  โดยในปีงบประมาณ 2564 จะเริ่มดำเนินการโครงการนำร่อง ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพสุขใจใกล้บ้าน ในพื้นที่เทศบาลตำบลกุดจิก อ.สูงเนิน  (27 ตุลาคม 2563)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.