กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ ฯ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งมอบบ้านที่ได้รับการปรับปรุงให้กับผู้พิการ ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ในพื้นที่ อบต.หนองระเวียง อ.เมืองนครราชสีมา  (12 ตุลาคม 2563) 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.