Category: ศูนย์สาธิตย์

กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ ฯ อบจ.นม. มอบกายอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการแก่ผู้พิการยากไร้ฯ

          วันที่ 10 กุมภาพันธ์  2564  นายนรเสฎฐ์ ศิริโรจนกุล รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ ฯ มอบกายอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการแก่ผู้พิการยากไร้ ซึ่งผลิตโดยศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ศพพ.) ในพื้นที่ ต.อุดมทรัพย์ อ.วังน้ำเขียว…

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพสุขใจใกล้บ้าน

กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ ฯ จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพสุขใจใกล้บ้าน โดยนายแพทย์สุผล ตติยนันทพร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการด้านการแพทย์ และกายอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ ฯ เป็นประธานเปิดโครงการ ณ เทศบาลตำบลกุดจิก อ.สูงเนิน  โครงการดังกล่าวจัดขึ้น เพื่อระดมความเห็น กำหนดแนวทาง หลักเกณฑ์ การจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพสุขใจใกล้บ้าน ซึ่งเป็นหน่วยบริการฟื้นฟูสมรรถภาพให้กับผู้พิการ…