ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการติดตามประเมินผล กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 1/2566 วันศุกร์ที่  8  กันยายน 2566 การประชุม คณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 4/2566 วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2566 การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการแพทย์และกายอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 2/2566 วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2566 อบจ.นครราชสีมา – สพร. 5 นครราชสีมา จัดหลักสูตร “นวดไทยเพื่อสุขภาพ” ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ(ศพพ.นม.) ร่วมออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ ประจำปีงบประมาณ 2566ณ โรงเรียนบ้านโนนสำราญ ต.โนนสำราญ อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา

การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการติดตามประเมินผล กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 1/2566 วันศุกร์ที่  8  กันยายน 2566

ระเบียบวาระการประชุม คณะอนุกรรมการด้านการติดตามประเมินผล กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 1/2566 วันศุกร์ที่  8  กันยายน 2566 เวลา 14.00 น ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ระเบียบวาระที่  1 เรื่อง  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ระเบียบวาระที่…

การประชุม คณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 4/2566 วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2566

ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 4/2566 วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม  2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา *************************** ระเบียบวาระที่ 1         เรื่อง  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ                                                                  …

ข่าวประชาสัมพันธ์