ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมสัมมนาผู้ประกอบการในการมีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันนี้ (31 สิงหาคม 2565)
#องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา โดย #สำนักคลัง กำหนดจัดอบรมสัมมนาผู้ประกอบการในการมีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
– จัดอบรมสัมมนาผู้ควบคุมและจัดการธุรกิจโรงแรมหรือสถานที่คล้ายคลึงกัน ณ ห้องลำปลายมาศ อาคาร 2 ชั้น 4 โรงแรมแคนทารี โคราช
โดย นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ให้เกียรติเป็นประธาน พร้อมด้วย นายศิริพงษ์ มกรพงศ์ รองประธานสภา อบจ.นม. สมาชิกสภา อบจ.นม. อำเภอเมือง อำเภอจักราช และหัวหน้าส่วนราชกา2
– สำหรับการอบรมสัมมนาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ รับฟังความคิดเห็นและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดและผู้ประกอบการ เพื่อให้ผู้ประกอบการเกิดความภาคภูมิใจในการมีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่น และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ให้เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

อบรมสัมมนาผู้ประกอบการในการมีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันนี้ 29 สิงหาคม 2565
#องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา โดย #สำนักคลัง จัดอบรมสัมมนาผู้ประกอบการในการมีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
จัดอบรมผู้ประกอบการค้าน้ำมัน ก๊าซปิโตรเลียมที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ และผู้ประกอบการค้ายาสูบ ในวันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2565 ณ ห้องลำปลายมาศ อาคาร 2 ชั้น 4 โรงแรมแคนทารี โคราช โดย นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ให้เกียรติเป็นประธาน สำหรับการอบรมสัมมนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ รับฟังความคิดเห็นและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดและผู้ประกอบการ และเพื่อให้ผู้ประกอบการเกิดความภาคภูมิใจในการมีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่น

ต้อนรับคณะทีมประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565

วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2565
สำนักคลัง โดย นางอุไรวรรณ ภัทรปิติพล ผู้อำนวยการสำนักคลัง ร่วมต้อนรับคณะทีมประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565 จังหวัดนครราชสีมา ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ในการนี้ได้รับการประเมินประสิทธิภาพองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ด้านที่ 3 การบริหารงานการเงินและการคลัง ณ สำนักคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา