admin_noo

โครงการออกหน่วยเคลื่อนที่ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2566 (เขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา)

การเข้าพบผู้ควบคุมและจัดการโรงแรมหรือสถานที่คล้ายคลึงกัน จำนวน 81 ราย เพื่อแนะนำ   การนำส่งเงิน ซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวก ทำให้ผู้ประกอบการประหยัดค่าใช้จ่าย ประหยัดเวลา ทำให้ผู้ประกอบการเกิดความประทับใจ เต็มใจในการชำระภาษีและค่าธรรมเนียม ได้ทราบการนำเงินรายได้ไปพัฒนาท้องถิ่นตามนโยบายนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และได้มอบป้ายประชาสัมพันธ์ เพื่อทำให้ประชาชนทั่วไป หรือผู้เข้าพักค้างคืนทราบว่า สถานประกอบการแห่งนี้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น


ได้รับความร่วมมือจากผู้ควบคุมและจัดการโรงแรมหรือสถานที่คล้ายคลึงกัน รายใหม่ จำนวน 7 ราย    ที่จะนำส่งเงินค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากผู้พักในโรงแรม ให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากผู้พักในโรงแรม พ.ศ.2542 ฉบับที่ 1 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2542 ฉบับที่ 2 พ.ศ.2554 ฉบับที่ 3


ทุ่งเกตุเรือนทองรีสอร์ท เลขที่ 191 หมู่ 2 ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

ห้องพักจำนวน 10 ห้อง ราคาห้องละ 400 บาท

เบอร์โทรศัพท์ : 08 – 1265 – 8500

: 09 – 0601 – 8883


พักดีรีสอร์ท เลขที่ 712 หมู่ 10 ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

ห้องพักจำนวน 19 ห้อง ราคาห้องละ 400 บาท

เบอร์โทรศัพท์ : 08 – 1877 – 7850


สาธร แมนชั่น เลขที่ 300  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา

ห้องพักจำนวน 15  ห้อง ราคาห้องละ 400 บาท

เบอร์โทรศัพท์ : 0 – 4426 – 9000


บ้านมะขามรีสอร์ท เลขที่ 30/5 หมู่ 10  ตำบลสุรนารี  อำเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา

ห้องพักจำนวน 9 ห้อง  ราคาห้องละ  300  บาท

เบอร์โทรศัพท์ : 08 – 2 140 – 6327


ทอฝัน โฮมสเตย์   เลขที่ 946   หมู่ 2  ตำบลโพธิ์กลาง  อำเภอเมือง   จังหวัดนครราชสีมา

ห้องพักจำนวน 7  ห้อง  ราคาห้องละ  500 บาท

เบอร์โทรศัพท์ : 08 – 1264 – 4004


เดอะคัลเลอร์เพลส เลขที่ 595 หมู่ 7   ตำบลหัวทะเล   อำเภอเมือง   จังหวัดนครราชสีมา

ห้องพักจำนวน 6 ห้อง  ราคาห้องละ 400 บาท

เบอร์โทรศัพท์ : 08 – 7379 – 5995


เจจำรูญเพลส เลขที่ 144  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา

ห้องพักจำนวน 16 ห้อง ราคาห้องละ 400 บาท

เบอร์โทรศัพท์ : 0 – 4434 – 1964


 

อบรมสัมมนาผู้ประกอบการในการมีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2566 “ผู้ควบคุมและจัดการโรงแรม หรือสถานที่คล้ายคลึงกัน ในเขตพื้นที่ จ.นครราชสีมา”

การจัดการอบรมสัมมนา

โครงการอบรมสัมมนาผู้ประกอบการในการมีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

อบรมสัมมนาผู้ควบคุมและจัดการโรงแรมหรือสถานที่คล้ายคลึงกัน ในเขตจังหวัดนครราชสีมา

วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2566 ณ ห้องลำปลายมาศ อาคาร 2 ชั้น 4

โรงแรมแคนทารี โคราช ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา


วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2566 ณ ห้องลำปลายมาศ อาคาร 2 ชั้น 4 โรงแรมแคนทารี โคราช ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

นางอุไรวรรณ  ภัทรปิติพล ผู้อำนวยการสำนักคลัง กล่าวรายงาน การจัดการอบรมสัมมนา โครงการอบรมสัมมนาผู้ประกอบการในการมีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566    อบรมสัมมนาผู้ควบคุมและจัดการโรงแรมหรือสถานที่คล้ายคลึงกัน  ในเขตจังหวัดนครราชสีมา โดยนางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมฯ

การอบรมสัมมนา ในครั้งนี้ มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมด 416 คน ซึ่งประกอบด้วย ผู้ควบคุมและจัดการโรงแรมหรือสถานที่คล้ายคลึงกัน ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้านการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก ผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ให้เกียรติร่วมพิธีเปิดการอบรมสัมมนา ดังนี้

 1. นายรักชาติ กิริวัฒนศักดิ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 2. พ.ต.อ.รัฐศักดิ์ สุขเจริญ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
 3. นางสาวธัญญารัตน์ รัตนชินกร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อำเภอเมือง เขต 7 กรรมการการคลังและจัดเก็บรายได้
 4. นายสุรศักดิ์ ตันติสวัสดิ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อำเภอโนนไทย

กรรมการการคลังและจัดเก็บรายได้

 1. นางวรรณภา นวลฉิมพลี ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
 2. นายจิรยุทธ อาสาเสน เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 3. นางยุพาภรณ์ สมรูป ผู้อำนวยการส่วนบริหารการศึกษา สำนักการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 4. นายสุภกิจ  พรหมลา  หัวหน้าฝ่ายศูนย์ประสานงานท้องถิ่นฯ

ได้รับเกียรติ วิทยากร มาให้ความรู้เพิ่มเติม จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

 1. นายวรพจน์ สุพยากรณ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ จากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้นในสถานประกอบการ
 2. นายนิสัย สุขระ หัวหน้าสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครราชสีมา จาก สำนักงาน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครราชสีมา อภิปรายให้ความรู้เกี่ยวกับสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการ
 3. นายอาจศึก ชนะหาญ นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ จาก สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา อภิปรายให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดหางานในส่วนที่เกี่ยวข้องสถานประกอบการ
 4. นายเสกสรรค์ อารีเอื้อ หัวหน้าฝ่ายสถิติข้อมูลและสารสนเทศ จาก กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการลิงค์ข้อมูลสถานประกอบการเพิ่มเติมผ่านทางเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

การจัดการอบรมสัมมนา ทำให้ผู้ประกอบการ ได้รับประโยชน์ดังนี้

 1. มีความรู้เกี่ยวกับข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาที่ถูกต้อง ได้ทราบถึง

ช่องทางการอำนวยความสะดวกในการยื่นแบบชำระค่าธรรมเนียมฯ ที่สะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่าย โดยการชำระค่าธรรมเนียม ด้วยระบบ QR Code

2. ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ได้แสดงความคิดเห็น ทำให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาและผู้ประกอบการ เกิดการกระตุ้นเตือน และสร้างจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่น เกิดความรักและหวงแหนท้องถิ่น เกิดความภาคภูมิใจ

 1. ได้รับฟังการนำเงินรายได้ไปใช้เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 3 สร้าง 2 พัฒนา ซึ่งได้แก่

3 สร้าง ได้แก่  สร้างคน  สร้างเศรษฐกิจ สร้างเมืองโคราช

2 พัฒนา ได้แก่ ด้านโครงการตามแนวทางพระราชดำริ ด้านพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

 1. ได้ความรู้เกี่ยวกับป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้นในสถานประกอบการ
 2. ได้ความรู้เกี่ยวกับสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการ
 3. ได้ความรู้เกี่ยวกับการจัดหางานในส่วนที่เกี่ยวข้องสถานประกอบการ
 4. ได้ทราบถึงวิธีการนำข้อมูลสถานประกอบการ เพิ่มเติมในเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัด

นครราชสีมา

ประโยชน์ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้รับจากการจัดอบรมสัมมนาฯ

 1. ได้ชี้แจงข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ให้ผู้ประกอบการได้ทราบ

และนำส่งเงินได้ถูกต้อง ได้นำเสนอช่องทางการอำนวยความสะดวกในการยื่นแบบชำระค่าธรรมเนียมฯ ที่สะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่าย โดยการชำระค่าธรรมเนียม ด้วยระบบ QR Code

 1. ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ได้รับฟังความคิดเห็น ทำให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาและผู้ประกอบการ เกิดการกระตุ้นเตือน และสร้างจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่น เกิดความรักและหวงแหนท้องถิ่น เกิดความภาคภูมิใจ
 2. ได้ชี้แจงนโยบายการพัฒนาท้องถิ่น ให้ผู้ประกอบการทราบว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา นำเงินภาษี ไปใช้จ่ายตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ทำให้จังหวัดนครราชสีมาเจริญรุ่งเรือง อย่างยั่งยืน
 3. ได้ให้ความรู้เพิ่มเติมแก่ผู้เข้ารับการอบรมฯ ซึ่งได้แก่ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้นในสถานประกอบการ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการ การจัดหางานในส่วนที่เกี่ยวข้องสถานประกอบการ การนำข้อมูลสถานประกอบการ เพิ่มเติมในเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
 4. 5. ได้รับฟังความคิดเห็นของผู้ประกอบการ, ผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนา ซึ่งส่งแบบประเมิน ความพึงพอใจ จำนวน 329 ฉบับ ในจำนวน 64 ฉบับ มีความคิดเห็นที่ผู้ประกอบการ,ผู้เข้ารับการอบรมฯ        แสดงว่าได้รับประโยชน์ และข้อเสนอแนะ ทำให้นำมาปรับปรุงการปฏิบัติงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

6. ทำให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จัดเก็บรายได้เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

อบรมสัมมนาผู้ประกอบการในการมีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2566 “ผู้ประกอบการค้าน้ำมัน หรือก๊าศปิโตรเลียมที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ และผู้ประกอบการยาสูบ ในเขตพื้นที่ จ.นครราชสีมา”

การจัดการอบรมสัมมนา

โครงการอบรมสัมมนาผู้ประกอบการในการมีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

อบรมสัมมนาผู้ประกอบการค้าน้ำมัน หรือก๊าซปิโตรเลียมที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ 

และผู้ประกอบการค้ายาสูบ ในเขตจังหวัดนครราชสีมา

วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566 ณ ห้องลำปลายมาศ อาคาร 2 ชั้น 4

โรงแรมแคนทารี โคราช ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา


วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566 ณ ห้องลำปลายมาศ อาคาร 2 ชั้น 4 โรงแรมแคนทารี โคราช ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

นางอุไรวรรณ  ภัทรปิติพล ผู้อำนวยการสำนักคลัง กล่าวรายงาน การจัดการอบรมสัมมนา โครงการอบรมสัมมนาผู้ประกอบการในการมีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566    อบรมสัมมนาผู้ประกอบการค้าน้ำมัน หรือก๊าซปิโตรเลียมที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์และผู้ประกอบการค้ายาสูบ ในเขตจังหวัดนครราชสีมา โดยนางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมฯ

การอบรมสัมมนา ในครั้งนี้ มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมด 411 คน ซึ่งประกอบด้วย ผู้ประกอบการ  ค้าน้ำมัน ผู้ประกอบการก๊าซปิโตรเลียมที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ และผู้ประกอบการค้ายาสูบ ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้านการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก ผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ให้เกียรติร่วมพิธีเปิดการอบรมสัมมนา ดังนี้

 1. นายรักชาติ กิริวัฒนศักดิ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 2. นางสาวธัญญารัตน์ รัตนชินกร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อำเภอเมือง เขต 7 กรรมการการคลังและจัดเก็บรายได้
 3. นายวิสูตร  เจริญสินธิ์   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  อำเภอจักราช

กรรมการการคลังและจัดเก็บรายได้

 1. นายภาดล ศรีกระโทก รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
 2. นางบุญสุดา  แก้วกระจาย หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 3. นายจิรยุทธ อาสาเสน เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 4. นางณิชาสุธนี นกนอก หัวหน้าฝ่ายสถานสงเคราะห์คนชราฯ โพธิ์กลาง ผู้แทน นางรังสิยา นุทกิจ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการและสังคม
 5. นายสุภกิจ  พรหมลา  หัวหน้าฝ่ายศูนย์ประสานงานท้องถิ่นฯ

ได้รับเกียรติ วิทยากร มาให้ความรู้เพิ่มเติม จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

 1. นายวรพจน์ สุพยากรณ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ จากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้นในสถานประกอบการ
 2. นายนิสัย สุขระ หัวหน้าสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครราชสีมา จาก สำนักงาน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครราชสีมา อภิปรายให้ความรู้เกี่ยวกับสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการ
 3. นายอาจศึก ชนะหาญ นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ จาก สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา อภิปรายให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดหางานในส่วนที่เกี่ยวข้องสถานประกอบการ

การจัดการอบรมสัมมนา ทำให้ผู้ประกอบการ ได้รับประโยชน์ดังนี้

 1. มีความรู้เกี่ยวกับข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาที่ถูกต้อง ได้ทราบถึง

ช่องทางการอำนวยความสะดวกในการยื่นแบบชำระภาษีฯ ที่สะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่าย

โดยการชำระภาษี ด้วยระบบ QR Code

2. ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ได้แสดงความคิดเห็น ทำให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาและผู้ประกอบการ เกิดการกระตุ้นเตือน และสร้างจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่น เกิดความรักและหวงแหนท้องถิ่น เกิดความภาคภูมิใจ

 1. ได้รับฟังการนำเงินรายได้ไปใช้เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 3 สร้าง 2 พัฒนา ซึ่งได้แก่

3 สร้าง ได้แก่  สร้างคน  สร้างเศรษฐกิจ สร้างเมืองโคราช

2 พัฒนา ได้แก่ ด้านโครงการตามแนวทางพระราชดำริ ด้านพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

 1. ได้ความรู้เกี่ยวกับป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้นในสถานประกอบการ
 2. ได้ความรู้เกี่ยวกับสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการ
 3. ได้ความรู้เกี่ยวกับการจัดหางานในส่วนที่เกี่ยวข้องสถานประกอบการ

ประโยชน์ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้รับจากการจัดอบรมสัมมนาฯ

 1. ได้ชี้แจงข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ให้ผู้ประกอบการได้ทราบ

และนำส่งเงินได้ถูกต้อง ได้นำเสนอช่องทางการอำนวยความสะดวกในการยื่นแบบชำระภาษีฯ ที่สะดวก รวดเร็ว    ประหยัดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่าย โดยการชำระภาษี ด้วยระบบ QR Code

 1. ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ได้รับฟังความคิดเห็น ทำให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาและผู้ประกอบการ เกิดการกระตุ้นเตือน และสร้างจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่น เกิดความรักและหวงแหนท้องถิ่น เกิดความภาคภูมิใจ
 2. ได้ชี้แจงนโยบายการพัฒนาท้องถิ่น ให้ผู้ประกอบการทราบว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา นำเงินภาษี ไปใช้จ่ายตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ทำให้จังหวัดนครราชสีมาเจริญรุ่งเรือง อย่างยั่งยืน
 3. ได้ให้ความรู้เพิ่มเติมแก่ผู้ประกอบการ ซึ่งได้แก่ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้นในสถานประกอบการ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการ การจัดหางานในส่วนที่เกี่ยวข้องสถานประกอบการ
 4. ได้รับฟังความคิดเห็นของผู้ประกอบการ, ผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนา ซึ่งส่งแบบประเมิน ความพึงพอใจ จำนวน 301 ฉบับ ในจำนวน 76 ฉบับ มีความคิดเห็นที่ผู้ประกอบการ,ผู้เข้ารับการอบรมฯ        แสดงว่าได้รับประโยชน์ และข้อเสนอแนะ ทำให้นำมาปรับปรุงการปฏิบัติงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

6. ทำให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จัดเก็บรายได้เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

การประเมินสุขภาพการคลังท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา นำโดยนางอุไรวรรณ ภัทรปิติพล ผู้อำนวยการสำนักคลัง นางฐิติรัตน์ ชุดทะเล ผู้อำนวยการส่วนบริหารงานพัสดุ นางสาวจรรยา แก่นพรม ผู้อำนวยการส่วนบริหารการคลัง พร้อมด้วยนางสาวศิริพร แสไพศาล หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน และหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่สำนักคลัง หน่วยตรวจสอบภายใน กองยุทธศาสตร์ฯ เข้ารับการประเมินสุขภาพการคลังท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา โดยนายรักชาติ กิริวัฒนศักดิ์ ร่วมให้การต้อนรับด้วยความอบอุ่น

การพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดเก็บค่าธรรมเนียมโรงแรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

นางยลดา หวังศุภกิจโกศล  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  มอบหมายให้  นางอุไรวรรณ ภัทรปิติพล ผู้อำนวยการสำนักคลัง นางสาวจรรยา  แก่นพรม ผู้อำนวยการส่วนบริหารการคลัง และเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนารายได้  แลกเปลี่ยนข้อมูลการจัดเก็บค่าธรรมเนียมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด จากผู้พักในโรงแรม  โครงการวิจัย “การพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดเก็บค่าธรรมเนียมโรงแรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดด้วยข้อมูลขนาดใหญ่และการสะกิดเตือน กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น” ซึ่งนำโดย    ผศ.ดร.กฤชวรรธน์  โล่ห์วัชรินทร์ หัวหน้าโครงการ และคณะวิจัย ได้แก่ ผศ.ดร.อภิรดี วงศ์ศิริ นักวิจัย ดร.ปานปั้น รองหานาม นักวิจัย ดร.ประสงค์ชัย เศรษฐสุรวิชญ์  นักวิจัย นายภาคภูมิ พลสูงเนิน นักวิจัย    นายกษิพัทธ์ ทอนมณี นักวิจัย นายปฐมพร มั่งมา นักวิจัย วันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2566  ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา


อบรมผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง และพัสดุ โรงเรียน สถานีขนส่ง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต) องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สำนักคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมานำโดย นางอุไรวรรณ ภัทรปิติพล ผู้อำนวยการสำนักคลัง ร่วมกับหน่วยตรวจสอบภายใน นางสาวศิริพร แสไพศาล หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน ➡️จัดอบรมผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง และพัสดุ โรงเรียน สถานีขนส่ง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต) องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ⬅️
รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 5 – 7 พฤษภาคม 2566 ณ โรงแรมเซ็นเตอร์ พอยต์ เทอร์มินอล21 โคราช โดยดร.ยลดา หวังศุภกิจโกศล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย นายรักชาติ กิริวัฒนศักดิ์ ประธานสภา อบจ.,พ.ต.อ.รัฐศักดิ์ สุขเจริญ ที่ปรึกษาฯ, นายก้องเกียรติ วงศ์นิยม สอบจ.อ.เมือง ,นายเตชิต วัชรเมธาพงศ์ ผอ.กองสาธารณสุข , ร่วมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ, ผู้อำนวยการ รพ.สต. และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมงาน
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจ และปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร

อบรมสัมมนาผู้ประกอบการในการมีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันนี้ (31 สิงหาคม 2565)
#องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา โดย #สำนักคลัง กำหนดจัดอบรมสัมมนาผู้ประกอบการในการมีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
– จัดอบรมสัมมนาผู้ควบคุมและจัดการธุรกิจโรงแรมหรือสถานที่คล้ายคลึงกัน ณ ห้องลำปลายมาศ อาคาร 2 ชั้น 4 โรงแรมแคนทารี โคราช
โดย นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ให้เกียรติเป็นประธาน พร้อมด้วย นายศิริพงษ์ มกรพงศ์ รองประธานสภา อบจ.นม. สมาชิกสภา อบจ.นม. อำเภอเมือง อำเภอจักราช และหัวหน้าส่วนราชกา2
– สำหรับการอบรมสัมมนาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ รับฟังความคิดเห็นและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดและผู้ประกอบการ เพื่อให้ผู้ประกอบการเกิดความภาคภูมิใจในการมีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่น และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ให้เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

อบรมสัมมนาผู้ประกอบการในการมีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันนี้ 29 สิงหาคม 2565
#องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา โดย #สำนักคลัง จัดอบรมสัมมนาผู้ประกอบการในการมีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
จัดอบรมผู้ประกอบการค้าน้ำมัน ก๊าซปิโตรเลียมที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ และผู้ประกอบการค้ายาสูบ ในวันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2565 ณ ห้องลำปลายมาศ อาคาร 2 ชั้น 4 โรงแรมแคนทารี โคราช โดย นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ให้เกียรติเป็นประธาน สำหรับการอบรมสัมมนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ รับฟังความคิดเห็นและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดและผู้ประกอบการ และเพื่อให้ผู้ประกอบการเกิดความภาคภูมิใจในการมีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่น

ต้อนรับคณะทีมประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565

วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2565
สำนักคลัง โดย นางอุไรวรรณ ภัทรปิติพล ผู้อำนวยการสำนักคลัง ร่วมต้อนรับคณะทีมประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565 จังหวัดนครราชสีมา ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ในการนี้ได้รับการประเมินประสิทธิภาพองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ด้านที่ 3 การบริหารงานการเงินและการคลัง ณ สำนักคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา