อบรมสัมมนาผู้ประกอบการในการมีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2566 “ผู้ควบคุมและจัดการโรงแรม หรือสถานที่คล้ายคลึงกัน ในเขตพื้นที่ จ.นครราชสีมา”

การจัดการอบรมสัมมนา

โครงการอบรมสัมมนาผู้ประกอบการในการมีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

อบรมสัมมนาผู้ควบคุมและจัดการโรงแรมหรือสถานที่คล้ายคลึงกัน ในเขตจังหวัดนครราชสีมา

วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2566 ณ ห้องลำปลายมาศ อาคาร 2 ชั้น 4

โรงแรมแคนทารี โคราช ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา


วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2566 ณ ห้องลำปลายมาศ อาคาร 2 ชั้น 4 โรงแรมแคนทารี โคราช ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

นางอุไรวรรณ  ภัทรปิติพล ผู้อำนวยการสำนักคลัง กล่าวรายงาน การจัดการอบรมสัมมนา โครงการอบรมสัมมนาผู้ประกอบการในการมีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566    อบรมสัมมนาผู้ควบคุมและจัดการโรงแรมหรือสถานที่คล้ายคลึงกัน  ในเขตจังหวัดนครราชสีมา โดยนางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมฯ

การอบรมสัมมนา ในครั้งนี้ มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมด 416 คน ซึ่งประกอบด้วย ผู้ควบคุมและจัดการโรงแรมหรือสถานที่คล้ายคลึงกัน ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้านการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก ผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ให้เกียรติร่วมพิธีเปิดการอบรมสัมมนา ดังนี้

 1. นายรักชาติ กิริวัฒนศักดิ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 2. พ.ต.อ.รัฐศักดิ์ สุขเจริญ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
 3. นางสาวธัญญารัตน์ รัตนชินกร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อำเภอเมือง เขต 7 กรรมการการคลังและจัดเก็บรายได้
 4. นายสุรศักดิ์ ตันติสวัสดิ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อำเภอโนนไทย

กรรมการการคลังและจัดเก็บรายได้

 1. นางวรรณภา นวลฉิมพลี ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
 2. นายจิรยุทธ อาสาเสน เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 3. นางยุพาภรณ์ สมรูป ผู้อำนวยการส่วนบริหารการศึกษา สำนักการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 4. นายสุภกิจ  พรหมลา  หัวหน้าฝ่ายศูนย์ประสานงานท้องถิ่นฯ

ได้รับเกียรติ วิทยากร มาให้ความรู้เพิ่มเติม จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

 1. นายวรพจน์ สุพยากรณ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ จากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้นในสถานประกอบการ
 2. นายนิสัย สุขระ หัวหน้าสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครราชสีมา จาก สำนักงาน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครราชสีมา อภิปรายให้ความรู้เกี่ยวกับสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการ
 3. นายอาจศึก ชนะหาญ นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ จาก สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา อภิปรายให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดหางานในส่วนที่เกี่ยวข้องสถานประกอบการ
 4. นายเสกสรรค์ อารีเอื้อ หัวหน้าฝ่ายสถิติข้อมูลและสารสนเทศ จาก กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการลิงค์ข้อมูลสถานประกอบการเพิ่มเติมผ่านทางเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

การจัดการอบรมสัมมนา ทำให้ผู้ประกอบการ ได้รับประโยชน์ดังนี้

 1. มีความรู้เกี่ยวกับข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาที่ถูกต้อง ได้ทราบถึง

ช่องทางการอำนวยความสะดวกในการยื่นแบบชำระค่าธรรมเนียมฯ ที่สะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่าย โดยการชำระค่าธรรมเนียม ด้วยระบบ QR Code

2. ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ได้แสดงความคิดเห็น ทำให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาและผู้ประกอบการ เกิดการกระตุ้นเตือน และสร้างจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่น เกิดความรักและหวงแหนท้องถิ่น เกิดความภาคภูมิใจ

 1. ได้รับฟังการนำเงินรายได้ไปใช้เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 3 สร้าง 2 พัฒนา ซึ่งได้แก่

3 สร้าง ได้แก่  สร้างคน  สร้างเศรษฐกิจ สร้างเมืองโคราช

2 พัฒนา ได้แก่ ด้านโครงการตามแนวทางพระราชดำริ ด้านพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

 1. ได้ความรู้เกี่ยวกับป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้นในสถานประกอบการ
 2. ได้ความรู้เกี่ยวกับสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการ
 3. ได้ความรู้เกี่ยวกับการจัดหางานในส่วนที่เกี่ยวข้องสถานประกอบการ
 4. ได้ทราบถึงวิธีการนำข้อมูลสถานประกอบการ เพิ่มเติมในเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัด

นครราชสีมา

ประโยชน์ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้รับจากการจัดอบรมสัมมนาฯ

 1. ได้ชี้แจงข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ให้ผู้ประกอบการได้ทราบ

และนำส่งเงินได้ถูกต้อง ได้นำเสนอช่องทางการอำนวยความสะดวกในการยื่นแบบชำระค่าธรรมเนียมฯ ที่สะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่าย โดยการชำระค่าธรรมเนียม ด้วยระบบ QR Code

 1. ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ได้รับฟังความคิดเห็น ทำให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาและผู้ประกอบการ เกิดการกระตุ้นเตือน และสร้างจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่น เกิดความรักและหวงแหนท้องถิ่น เกิดความภาคภูมิใจ
 2. ได้ชี้แจงนโยบายการพัฒนาท้องถิ่น ให้ผู้ประกอบการทราบว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา นำเงินภาษี ไปใช้จ่ายตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ทำให้จังหวัดนครราชสีมาเจริญรุ่งเรือง อย่างยั่งยืน
 3. ได้ให้ความรู้เพิ่มเติมแก่ผู้เข้ารับการอบรมฯ ซึ่งได้แก่ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้นในสถานประกอบการ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการ การจัดหางานในส่วนที่เกี่ยวข้องสถานประกอบการ การนำข้อมูลสถานประกอบการ เพิ่มเติมในเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
 4. 5. ได้รับฟังความคิดเห็นของผู้ประกอบการ, ผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนา ซึ่งส่งแบบประเมิน ความพึงพอใจ จำนวน 329 ฉบับ ในจำนวน 64 ฉบับ มีความคิดเห็นที่ผู้ประกอบการ,ผู้เข้ารับการอบรมฯ        แสดงว่าได้รับประโยชน์ และข้อเสนอแนะ ทำให้นำมาปรับปรุงการปฏิบัติงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

6. ทำให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จัดเก็บรายได้เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *