อบรมสัมมนาผู้ประกอบการในการมีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2566 “ผู้ประกอบการค้าน้ำมัน หรือก๊าศปิโตรเลียมที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ และผู้ประกอบการยาสูบ ในเขตพื้นที่ จ.นครราชสีมา”

การจัดการอบรมสัมมนา

โครงการอบรมสัมมนาผู้ประกอบการในการมีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

อบรมสัมมนาผู้ประกอบการค้าน้ำมัน หรือก๊าซปิโตรเลียมที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ 

และผู้ประกอบการค้ายาสูบ ในเขตจังหวัดนครราชสีมา

วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566 ณ ห้องลำปลายมาศ อาคาร 2 ชั้น 4

โรงแรมแคนทารี โคราช ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา


วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566 ณ ห้องลำปลายมาศ อาคาร 2 ชั้น 4 โรงแรมแคนทารี โคราช ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

นางอุไรวรรณ  ภัทรปิติพล ผู้อำนวยการสำนักคลัง กล่าวรายงาน การจัดการอบรมสัมมนา โครงการอบรมสัมมนาผู้ประกอบการในการมีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566    อบรมสัมมนาผู้ประกอบการค้าน้ำมัน หรือก๊าซปิโตรเลียมที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์และผู้ประกอบการค้ายาสูบ ในเขตจังหวัดนครราชสีมา โดยนางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมฯ

การอบรมสัมมนา ในครั้งนี้ มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมด 411 คน ซึ่งประกอบด้วย ผู้ประกอบการ  ค้าน้ำมัน ผู้ประกอบการก๊าซปิโตรเลียมที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ และผู้ประกอบการค้ายาสูบ ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้านการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก ผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ให้เกียรติร่วมพิธีเปิดการอบรมสัมมนา ดังนี้

 1. นายรักชาติ กิริวัฒนศักดิ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 2. นางสาวธัญญารัตน์ รัตนชินกร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อำเภอเมือง เขต 7 กรรมการการคลังและจัดเก็บรายได้
 3. นายวิสูตร  เจริญสินธิ์   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  อำเภอจักราช

กรรมการการคลังและจัดเก็บรายได้

 1. นายภาดล ศรีกระโทก รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
 2. นางบุญสุดา  แก้วกระจาย หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 3. นายจิรยุทธ อาสาเสน เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 4. นางณิชาสุธนี นกนอก หัวหน้าฝ่ายสถานสงเคราะห์คนชราฯ โพธิ์กลาง ผู้แทน นางรังสิยา นุทกิจ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการและสังคม
 5. นายสุภกิจ  พรหมลา  หัวหน้าฝ่ายศูนย์ประสานงานท้องถิ่นฯ

ได้รับเกียรติ วิทยากร มาให้ความรู้เพิ่มเติม จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

 1. นายวรพจน์ สุพยากรณ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ จากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้นในสถานประกอบการ
 2. นายนิสัย สุขระ หัวหน้าสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครราชสีมา จาก สำนักงาน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครราชสีมา อภิปรายให้ความรู้เกี่ยวกับสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการ
 3. นายอาจศึก ชนะหาญ นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ จาก สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา อภิปรายให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดหางานในส่วนที่เกี่ยวข้องสถานประกอบการ

การจัดการอบรมสัมมนา ทำให้ผู้ประกอบการ ได้รับประโยชน์ดังนี้

 1. มีความรู้เกี่ยวกับข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาที่ถูกต้อง ได้ทราบถึง

ช่องทางการอำนวยความสะดวกในการยื่นแบบชำระภาษีฯ ที่สะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่าย

โดยการชำระภาษี ด้วยระบบ QR Code

2. ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ได้แสดงความคิดเห็น ทำให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาและผู้ประกอบการ เกิดการกระตุ้นเตือน และสร้างจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่น เกิดความรักและหวงแหนท้องถิ่น เกิดความภาคภูมิใจ

 1. ได้รับฟังการนำเงินรายได้ไปใช้เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 3 สร้าง 2 พัฒนา ซึ่งได้แก่

3 สร้าง ได้แก่  สร้างคน  สร้างเศรษฐกิจ สร้างเมืองโคราช

2 พัฒนา ได้แก่ ด้านโครงการตามแนวทางพระราชดำริ ด้านพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

 1. ได้ความรู้เกี่ยวกับป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้นในสถานประกอบการ
 2. ได้ความรู้เกี่ยวกับสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการ
 3. ได้ความรู้เกี่ยวกับการจัดหางานในส่วนที่เกี่ยวข้องสถานประกอบการ

ประโยชน์ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้รับจากการจัดอบรมสัมมนาฯ

 1. ได้ชี้แจงข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ให้ผู้ประกอบการได้ทราบ

และนำส่งเงินได้ถูกต้อง ได้นำเสนอช่องทางการอำนวยความสะดวกในการยื่นแบบชำระภาษีฯ ที่สะดวก รวดเร็ว    ประหยัดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่าย โดยการชำระภาษี ด้วยระบบ QR Code

 1. ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ได้รับฟังความคิดเห็น ทำให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาและผู้ประกอบการ เกิดการกระตุ้นเตือน และสร้างจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่น เกิดความรักและหวงแหนท้องถิ่น เกิดความภาคภูมิใจ
 2. ได้ชี้แจงนโยบายการพัฒนาท้องถิ่น ให้ผู้ประกอบการทราบว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา นำเงินภาษี ไปใช้จ่ายตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ทำให้จังหวัดนครราชสีมาเจริญรุ่งเรือง อย่างยั่งยืน
 3. ได้ให้ความรู้เพิ่มเติมแก่ผู้ประกอบการ ซึ่งได้แก่ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้นในสถานประกอบการ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการ การจัดหางานในส่วนที่เกี่ยวข้องสถานประกอบการ
 4. ได้รับฟังความคิดเห็นของผู้ประกอบการ, ผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนา ซึ่งส่งแบบประเมิน ความพึงพอใจ จำนวน 301 ฉบับ ในจำนวน 76 ฉบับ มีความคิดเห็นที่ผู้ประกอบการ,ผู้เข้ารับการอบรมฯ        แสดงว่าได้รับประโยชน์ และข้อเสนอแนะ ทำให้นำมาปรับปรุงการปฏิบัติงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

6. ทำให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จัดเก็บรายได้เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *