สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง

เดือน ตุลาคม 2565

เดือน มกราคม 2566

เดือน เมษายน 2566

เดือน กรกฎาคม 2566

เดือน พฤศจิกายน 2565

เดือน กุมภาพันธ์ 2566

เดือน พฤษภาคม 2566

เดือน สิงหาคม 2566

เดือน ธันวาคม 2565

เดือน มีนาคม 2566

เดือน มิถุนายน 2566

เดือน กันยายน 2566