ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร อบจ.นม

Homeประชาสัมพันธ์ข่าวสาร อบจ.นม

ประชาสัมพันธ์ รายงานสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563 (Local Performance Assessment Annual report 2020)

2021-02-24T23:40:10+07:00

ประชาสัมพันธ์ รายงานสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563 (Local Performance Assessment Annual report 2020)2021-02-24T23:40:10+07:00

ประกาศ แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (Download สิ่งที่ส่งมาด้วยผ่าน QR Code)

2021-02-19T22:02:12+07:00

ประกาศ แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (Download สิ่งที่ส่งมาด้วยผ่าน QR Code)2021-02-19T22:02:12+07:00

ประกาศ ประชาสัมพันธ์ QR Code การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการกำหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน

2021-02-16T21:51:33+07:00

ประกาศ ประชาสัมพันธ์ QR Code การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการกำหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน2021-02-16T21:51:33+07:00

ประกาศ การมอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2021-02-16T21:08:41+07:00

ประกาศ การมอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา2021-02-16T21:08:41+07:00

ประกาศ รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2021-02-25T17:54:04+07:00

ประกาศ รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา2021-02-25T17:54:04+07:00

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ประกาศให้เช่าทรัพย์สิน ที่ตั้งในโรงเรียนพระทองคำวิทยา โดยวิธีประมูล

2021-02-10T23:25:06+07:00

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ประกาศให้เช่าทรัพย์สิน ที่ตั้งในโรงเรียนพระทองคำวิทยา โดยวิธีประมูล2021-02-10T23:25:06+07:00

ประกาศ รายงานผลการจัดเก็บรายได้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประจำเดือน มกราคม 2564

2021-02-08T22:07:49+07:00

ประกาศ รายงานผลการจัดเก็บรายได้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประจำเดือน มกราคม 25642021-02-08T22:07:49+07:00

โรงเรียนบัวลาย ประกาศให้เช่าทรัพย์สิน ที่ตั้งในโรงเรียนบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีประมูล

2021-02-05T18:48:27+07:00

โรงเรียนบัวลาย ประกาศให้เช่าทรัพย์สิน ที่ตั้งในโรงเรียนบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีประมูล2021-02-05T18:48:27+07:00

ประกาศ รายงานผลการติดตามปะรเมินผลแผนพัฒนา(ด้านการศึกษา) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

2021-02-02T18:11:14+07:00

ประกาศ รายงานผลการติดตามปะรเมินผลแผนพัฒนา(ด้านการศึกษา) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ พ.ศ.25632021-02-02T18:11:14+07:00

ประกาศ รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

2021-02-02T18:05:35+07:00

ประกาศ รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25632021-02-02T18:05:35+07:00
Go to Top