โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม ประกาศเปิดเผยราคากลาง ก่อสร้างรั้วถนนทางเข้า และแบบจัดสวนโรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

2021-09-17T16:26:04+07:00

โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม ประกาศเปิดเผยราคากลาง ก่อสร้างรั้วถนนทางเข้า และแบบจัดสวนโรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา2021-09-17T16:26:04+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง เพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์(LED Street Light Solar Cell) โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม ตำบลโป่งตาลอง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

2021-09-17T15:13:53+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง เพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์(LED Street Light Solar Cell) โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม ตำบลโป่งตาลอง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา2021-09-17T15:13:53+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง จ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์(LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.21208 บ้านหนองขี้ตุ่น – บ้านหนองจอก อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีคัดเลือก

2021-09-17T14:49:32+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง จ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์(LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.21208 บ้านหนองขี้ตุ่น – บ้านหนองจอก อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีคัดเลือก2021-09-17T14:49:32+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง จ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์(LED Street Light Solar Cell) ถนนทางขึ้นตำหนักทิพย์พิมาน ตำบลโป่งตาลอง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีคัดเลือก

2021-09-17T14:48:03+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง จ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์(LED Street Light Solar Cell) ถนนทางขึ้นตำหนักทิพย์พิมาน ตำบลโป่งตาลอง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีคัดเลือก2021-09-17T14:48:03+07:00

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น พัฒนาสื่อเทคโนโลยีการเรียนการสอน

2021-09-16T09:31:38+07:00

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น พัฒนาสื่อเทคโนโลยีการเรียนการสอน2021-09-16T09:31:38+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านเขาคีม หมู่ที่ 6 ตำบลแชะ เชื่อม บ้านดะแลง หมู่ที่ 11 ตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

2021-09-15T13:09:29+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านเขาคีม หมู่ที่ 6 ตำบลแชะ เชื่อม บ้านดะแลง หมู่ที่ 11 ตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา2021-09-15T13:09:29+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง งานก่อสร้างและติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 25 ต้น ตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หนองมโนรมย์ ตำบลทองหลาง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

2021-09-15T09:56:36+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง งานก่อสร้างและติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 25 ต้น ตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หนองมโนรมย์ ตำบลทองหลาง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา2021-09-15T09:56:36+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายหนองม่วง หมู่ที่ 5 เชื่อม บ้านโกรกกระหาด หมู่ที่ 4 ตำบลโป่งแดง อำเภอขามทะเลสอ เชื่อม ตำบลโนนค่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

2021-09-14T15:02:03+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายหนองม่วง หมู่ที่ 5 เชื่อม บ้านโกรกกระหาด หมู่ที่ 4 ตำบลโป่งแดง อำเภอขามทะเลสอ เชื่อม ตำบลโนนค่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา2021-09-14T15:02:03+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไม้ไผ่แสนสุข หมู่ที่ 9 ตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมากเชื่อม ตำบลมาบตะโกเอน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

2021-09-14T12:38:13+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไม้ไผ่แสนสุข หมู่ที่ 9 ตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมากเชื่อม ตำบลมาบตะโกเอน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา2021-09-14T12:38:13+07:00

โรงเรียนมัธยมบึงปรือ ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น พัฒนาห้องสื่อเทคโนโลยีการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

2021-09-14T12:35:52+07:00

โรงเรียนมัธยมบึงปรือ ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น พัฒนาห้องสื่อเทคโนโลยีการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔2021-09-14T12:35:52+07:00
Go to Top