ประกาศเปิดเผยราคากลาง

Homeประกาศเปิดเผยราคากลาง

ประกาศเปิดเผยราคากลาง ประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ้านพักครู ชั้นเดียว 10 ยูนิต โรงเรียนสีคิ้ววิทยาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

2021-02-24T23:06:52+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง ประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ้านพักครู ชั้นเดียว 10 ยูนิต โรงเรียนสีคิ้ววิทยาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)2021-02-24T23:06:52+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง ประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ้านพักครู ชั้นเดียว 10 ยูนิต โรงเรียนคลองไผ่วิทยา อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

2021-02-24T22:56:05+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง ประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ้านพักครู ชั้นเดียว 10 ยูนิต โรงเรียนคลองไผ่วิทยา อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)2021-02-24T22:56:05+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง ประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In – Place Recycling ถนน อบจ.นม.08306 บ้านตะเคียนใหญ่ – บ้านปราสาท อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

2021-02-16T23:42:14+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง ประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In – Place Recycling ถนน อบจ.นม.08306 บ้านตะเคียนใหญ่ – บ้านปราสาท อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา2021-02-16T23:42:14+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง ก่อสร้างถนน คสล. สายจากบ้านทุ่งพนมวัง หมู่ที่ 12 ถึงบ้านท่าข้าม หมู่ที่ 10 ตำบลมิตรภาพ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา เชื่อมบ้านวะภูแก้ว ตำบลมะเกลือใหม่ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

2021-02-16T23:40:09+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง ก่อสร้างถนน คสล. สายจากบ้านทุ่งพนมวัง หมู่ที่ 12 ถึงบ้านท่าข้าม หมู่ที่ 10 ตำบลมิตรภาพ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา เชื่อมบ้านวะภูแก้ว ตำบลมะเกลือใหม่ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา2021-02-16T23:40:09+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง ประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(อบจ.นม.14308) บ้านนกออก – บ้านหนองหญ้าปล้อง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

2021-02-16T23:38:16+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง ประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(อบจ.นม.14308) บ้านนกออก – บ้านหนองหญ้าปล้อง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)2021-02-16T23:38:16+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง ประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ้านพักครู ชั้นเดียว 10 ยูนิต โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

2021-02-05T20:45:40+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง ประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ้านพักครู ชั้นเดียว 10 ยูนิต โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)2021-02-05T20:45:40+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง ประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ้านพักครู ชั้นเดียว 10 ยูนิต โรงเรียนดอนไพลพิทยาคม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

2021-02-05T20:42:05+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง ประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ้านพักครู ชั้นเดียว 10 ยูนิต โรงเรียนดอนไพลพิทยาคม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)2021-02-05T20:42:05+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง ประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการถนน อบจ.นม.15205 สายเมนที่ 5 อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

2021-02-05T17:57:34+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง ประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการถนน อบจ.นม.15205 สายเมนที่ 5 อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)2021-02-05T17:57:34+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง การจัดซื้อถังชุดคัดแยก(อุปกรณ์สาธิตการคัดแยกขยะประกอบการอบรม) เพื่อใช้ในการสาธิตและส่งเสริมการคัดแยกขยะในโรงเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อส่งเสริมให้เกิดโรงเรียนต้นแบบปลอดขยะ (Zero Waste School) ในโรงเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ตามนโยบาย “จังหวัดสะอาด โคราช ไร้ขยะ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

2021-02-05T17:38:30+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง การจัดซื้อถังชุดคัดแยก(อุปกรณ์สาธิตการคัดแยกขยะประกอบการอบรม) เพื่อใช้ในการสาธิตและส่งเสริมการคัดแยกขยะในโรงเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อส่งเสริมให้เกิดโรงเรียนต้นแบบปลอดขยะ (Zero Waste School) ในโรงเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ตามนโยบาย “จังหวัดสะอาด โคราช ไร้ขยะ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25642021-02-05T17:38:30+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง จัดจ้างทำอุปกรณ์ประกอบกิจกรรมรณรงค์ Zero Waste School(3 Rs) ป้ายเอ็กสแตน ตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อส่งเสริมให้เกิดโรงเรียนต้นแบบปลอดขยะ(Zero Waste School) ในโรงเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ตามนโยบาย”จังหวัดสะอาด โคราช ไร้ขยะ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

2021-02-05T17:35:28+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง จัดจ้างทำอุปกรณ์ประกอบกิจกรรมรณรงค์ Zero Waste School(3 Rs) ป้ายเอ็กสแตน ตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อส่งเสริมให้เกิดโรงเรียนต้นแบบปลอดขยะ(Zero Waste School) ในโรงเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ตามนโยบาย”จังหวัดสะอาด โคราช ไร้ขยะ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25642021-02-05T17:35:28+07:00
Go to Top