ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จำนวน ๗ โครงการ

2021-09-20T11:31:19+07:00

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จำนวน ๗ โครงการ2021-09-20T11:31:19+07:00

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โครงการเพิ่มแสงสวา่งโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Cell) โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม ตำบลโป่งตาลอง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

2021-09-16T15:33:48+07:00

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โครงการเพิ่มแสงสวา่งโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Cell) โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม ตำบลโป่งตาลอง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา2021-09-16T15:33:48+07:00

– เปลี่ยนแปลง – ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล โรงเรียนสองครพิทยาคม

2021-09-16T12:10:15+07:00

– เปลี่ยนแปลง – ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล โรงเรียนสองครพิทยาคม2021-09-16T12:10:15+07:00

ประกาศ ผลการประเมินบุคคล(สัมภาษณ์) การย้ายข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สายงานบริหารสถานศึกษา กรณีเกษียณอายุราชการ

2021-09-15T19:02:36+07:00

ประกาศ ผลการประเมินบุคคล(สัมภาษณ์) การย้ายข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สายงานบริหารสถานศึกษา กรณีเกษียณอายุราชการ2021-09-15T19:02:36+07:00

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โครงการจัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ จำนวน ๒ คัน

2021-09-15T13:42:14+07:00

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โครงการจัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ จำนวน ๒ คัน2021-09-15T13:42:14+07:00

ประกาศประชาสัมพันธ์ ผลการประเมินบุคคล (สัมภาษณ์) การย้ายข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารกรณีเกษียณอายุราชการ

2021-09-14T15:49:19+07:00

ประกาศประชาสัมพันธ์ ผลการประเมินบุคคล (สัมภาษณ์) การย้ายข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารกรณีเกษียณอายุราชการ2021-09-14T15:49:19+07:00

ประกาศประชาสัมพันธ์ ความรู้เกี่ยวกับการประมวลผลจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2021-09-10T10:14:14+07:00

ประกาศประชาสัมพันธ์ ความรู้เกี่ยวกับการประมวลผลจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา2021-09-10T10:14:14+07:00

ประกาศประชาสัมพันธ์ แก้ไขเปลี่ยนแปลงการมอบอำนาจให้ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2021-09-08T15:20:18+07:00

ประกาศประชาสัมพันธ์ แก้ไขเปลี่ยนแปลงการมอบอำนาจให้ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา2021-09-08T15:20:18+07:00

ประกาศประชาสัมพันธ์ รายงานผลการจัดเก็บรายได้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประจำเดือน สิงหาคม 2564

2021-09-09T09:43:12+07:00

ประกาศประชาสัมพันธ์ รายงานผลการจัดเก็บรายได้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประจำเดือน สิงหาคม 25642021-09-09T09:43:12+07:00

ประกาศประชาสัมพันธ์ รายงานการมอบกายอุปกรณ์เครื่องช่วยสำหรับคนพิการในจังหวัดนครราชสีมา

2021-09-01T09:41:17+07:00

ประกาศประชาสัมพันธ์ รายงานการมอบกายอุปกรณ์เครื่องช่วยสำหรับคนพิการในจังหวัดนครราชสีมา2021-09-01T09:41:17+07:00
Go to Top