รับโอนข้าราชการตำแหน่งศึกษานิเทศก์

ข่าว วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔
หนังสือราชการ | อบจ. ทุกจังหวัด | เทศบาล ทุกเทศบาล | เขตพื้นที่การศึกษาทุกจังหวัด
หนังสือคำร้องขอโอน
คำร้องขอโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น
แบบประวัติส่วนตัว
ข่าวโดย ฝ่ายบริหารบุคคล สำนักปลัดฯ