ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เขตเลือกตั้ง ซ่อม ๖ เขต อย่างไม่เป็นทางการ

ข่าว วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔
    นายอภิวัตน์ พลสยม ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า ตามที่ คณะกรรมการเลือกตั้งได้มีคำสั่งให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาจัดการเลือกตั้ง สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา แทนตำแหน่งที่ว่าง ๖ เขต คือ อำเภอเมืองนครราชสีมา เขต ๕ ,อำเภอปากช่อง เขต ๓, อำเภอโนนสูง เขต ๑ และ เขต ๒ ,อำเภอด่านขุนทด เขต ๑ และอำเภอแก้งสนามนาง และได้กำหนดให้วันอาทิตย์ที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เป็นวันเลือกตั้ง โดยการเลือกตั้งในภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรยากาศการเลือกตั้งมีประชาชนทยอยไปใช้สิทธิเลือกตั้งตลอดทั้งวัน หลังจากปิดการลงคะแนนเวลา ๑๕.๐๐ น. และได้มีการนับคะแนนเลือกตั้ง ณ สถานที่ที่กำหนด มีผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการ ดังนี้
เขตเลือกตั้งอำเภอเมือง เขต ๕ ปรากฏดังนี้
   หมายเลข ๑ นายรุ่งโรจน์ วรชมพู ได้ ๖,๔๘๓ คะแนน ได้ลำดับที่ ๒
   หมายเลข ๒ นายสมศักดิ์ สะอาดปรุ ได้ ๑,๔๓๒ คะแนน ได้ลำดับที่ ๓
   หมายเลข ๓ น.ส.รัชฎา ใจกล้า ได้ ๑๔,๖๔๐ คะแนน ได้ลำดับที่ ๑
   หมายเลข ๔ นายภูดิส ทามนตรี ได้ ๙๕ คะแนน ได้ลำดับที่ ๔
     จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด ๔๕,๘๑๐ คน
     จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ๒๔,๒๑๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๘๕
     บัตรเสียจำนวน ๖๒๒ บัตร คิดเป็นร้อยละ ๒.๕๗
     บัตรไม่ประสงค์จะลงคะแนน ๙๓๘ บัตร คิดเป็นร้อยละ ๓.๘๗

เขตเลือกตั้งอำเภอปากช่อง เขต ๓ ปรากฏดังนี้
   หมายเลข ๑ นายแถม แก้วนันท์ ได้ ๑,๐๘๗ คะแนน ได้ลำดับที่ ๔
   หมายเลข ๒ นายสมยศ คุณเวียง ได้ ๙,๐๐๗ คะแนน ได้ลำดับที่ ๒
   หมายเลข ๓ น.ส.กำไล แค่มจันทึก ได้ ๒,๗๑๑ คะแนน ได้ลำดับที่ ๓
   หมายเลข ๔ นายสมพงษ์ เลิศด้วยลาภ ได้ ๑๐,๔๔๐ คะแนน ได้ลำดับที่ ๑
     จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด ๔๖,๑๕๗ คน
     จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ๒๔,๗๐๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๕๒
     บัตรเสียจำนวน ๘๙๕ บัตร คิดเป็นร้อยละ ๓.๖๒
     บัตรไม่ประสงค์จะลงคะแนน ๕๖๒ บัตร คิดเป็นร้อยละ ๒.๒๘

เขตเลือกตั้งอำเภอโนนสูง เขต ๑ ปรากฏดังนี้
   หมายเลข ๑ นายชวลิต วัชระสุขโพธิ์ ได้ ๙,๕๔๓ คะแนน ได้ลำดับที่ ๒
   หมายเลข ๒ นายสถาพร โชติกลาง ได้ ๑๓,๕๗๓ คะแนน ได้ลำดับที่ ๑
     จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด ๔๖,๒๐๙ คน
     จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ๒๔,๔๓๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๘๙
     บัตรเสียจำนวน ๖๐๓ บัตร คิดเป็นร้อยละ ๒.๔๗
     บัตรไม่ประสงค์จะลงคะแนน ๗๒๐ บัตร คิดเป็นร้อยละ ๒.๙๕

เขตเลือกตั้งอำเภอโนนสูง เขต ๒ ปรากฏดังนี้
   หมายเลข ๑ นายไสว เกมกลาง ได้ ๑๐,๕๖๘ คะแนน ได้ลำดับที่ ๑
   หมายเลข ๒ นายสมเกียรติ ศิริโภคานนท์ ได้ ๙,๓๙๗ คะแนน ได้ลำดับที่ ๒
     จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด ๔๖,๒๓๒ คน
     จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ๒๑,๖๓๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๘๐
     บัตรเสียจำนวน ๖๘๔ บัตร คิดเป็นร้อยละ ๔.๕๗
     บัตรไม่ประสงค์จะลงคะแนน ๙๘๙ บัตร คิดเป็นร้อยละ ๓.๑๖

เขตเลือกตั้งอำเภอด่าน ขุนทด เขต ๑ ปรากฏดังนี้
   หมายเลข ๒ นายไกรฤกษ์ เสียนขุนทด ได้ ๑๓,๖๖๙ คะแนน ได้ลำดับที่ ๑
   หมายเลข ๓ นายอธิกะ กายขุนทด ได้ ๒,๘๙๔ คะแนน ได้ลำดับที่ ๓
   หมายเลข ๔ นายสิงห์ทอง วงษ์พระจันทร์ ได้ ๖,๘๙๐ คะแนน ได้ลำดับที่ ๒
     จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด ๔๗,๓๙๒ คน
     จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ๒๕,๐๓๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๘๓
     บัตรเสียจำนวน ๑,๐๓๖ บัตร คิดเป็นร้อยละ ๔.๑๔
     บัตรไม่ประสงค์จะลงคะแนน ๕๔๘ บัตร คิดเป็นร้อยละ ๒.๑๙

เขตเลือกตั้งอำเภอแก้งสนามนาง ปรากฏดังนี้
   หมายเลข ๑ นายอนันตศักดิ์ ดาวโคกสูง ได้ ๘,๐๓๙ คะแนน ได้ลำดับที่ ๑
   หมายเลข ๒ นายภูมิพัฒน์ ดวงเงิน ได้ ๕,๒๑๔ คะแนน ได้ลำดับที่ ๒
     จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด ๒๗,๐๘๑ คน
     จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ๑๓,๘๓๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๐๘
    บัตรเสียจำนวน ๒๔๒ บัตร คิดเป็นร้อยละ ๑.๗๕
    บัตรไม่ประสงค์จะลงคะแนน ๓๓๘ บัตร คิดเป็นร้อยละ ๒.๔๔


    หลักจากคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดได้รับประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งจากคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาแล้ว ถ้าไม่มีผู้ใดร้องคัดค้าน และคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเห็นว่าการเลือกตั้งและการนับคะแนนเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม จะทำรายงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพื่อประกาศผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการต่อไป
ข่าวโดย ฝ่ายประชาสัมพันธ์และการท่องเที่ยว