วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น. ที่ รร.ดิอิมพีเรียล โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โคราช นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา พร้อมด้วย นายรักชาติ กิริวัฒนศักดิ์ ประธานสภา อบจ.,ที่ปรึกษา นายก อบจ., นางพุทธิพร พลอยผักแว่น ท้องถิ่นจังหวัดฯ, นพ.วิชาญ คิดเห็น รอง นพ.สสจ.นม., หัวหน้าส่วนราชการสังกัด อบจ. และ ตัวแทนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) เข้ารับการประเมินความพร้อม อบจ. เพื่อรับบริการถ่ายโอนภารกิจ รพ.สต. ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)
      ทั้งนี้ คณะทำงานเพื่อตรวจประเมินความพร้อมฯ นำโดย นายเลอพงศ์ ลิ้มรัตน์ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท., นายณรงค์ เชื้อบุญช่วย ประธานคณะทำงานคณะที่2 และผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ได้เดินทางมาประเมินความพร้อมของ อบจ.นครราชสีมา
ด้านนายเลอพงศ์ฯ เปิดเผยว่า จากการได้รับฟังและประเมินในครั้งนี้ได้เห็นถึงความพร้อมของ อบจ.นครราชสีมา โดยเฉพาะ ดร.ยลดาฯ นายก อบจ. ที่มุ่งมั่นตั้งใจจะดำเนินการบริหารภารกิจถ่ายโอน รพ.สต. ตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขอย่างเสมอภาคและได้รับประโยชน์สูงสุดจากการให้บริการของภาครัฐ โดยเบื้องต้น จ.นครราชสีมา มี รพ.สต.ที่ประสงค์ถ่ายโอน จำนวน 182 แห่ง จากจำนวนทั้งสิ้น 348 แห่ง ซึ่งศักยภาพของ อบจ.สามารถบริหารถ่ายโอนได้ค่อนข้างดี อย่างไรก็ตาม หลังจากทำการประเมินในวันนี้ ทางคณะทำงานจะได้นำผลการประเมินเข้ากระบวนการ และจะประกาศผลว่า อบจ.นครราชสีมาจะผ่านการประเมินหรือไม่ ในวันที่ 30 พ.ย.นี้