วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 ณ มรภ.นครราชสีมา  นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานเปิดโครงการโคราชฟลาวเวอร์ดีไซด์ ยกระดับพัฒนาผลิตภัณฑ์และอุตสาหกรรมไม้ดอก หลักสูตร ”การแปรรูปผลิตภัณฑ์ไม้ดอก ชา เมนูอาหาร เครื่องดื่มและขนมดอกไม้กินได้ และอัตลักษณ์ ของท้องถิ่นเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม” รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 17 – 19 พ.ย. 2564 ซึ่งโครงการนี้เป็นการให้ความรู้พัฒนาฝีมือให้ประชาชนและผู้ว่างงาน นำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ สร้างรายได้ให้กับตนเอง และเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจในจังหวัดนครราชสีมา
      โดยมี นายอนุชิต นันทรัตน์ ปลัดอำเภอ, พ.ต.อ.รัฐศักดิ์ สุขเจริญ ที่ปรึกษานายกฯ, นายรักชาติ กิริวัฒนศักดิ์ ประธานสภาฯ, นายก้องเกียรติ วงศ์นิยม ส.อบจ.อำเภอเมือง เขต 1, นายอดุลย์ อยู่ยืน ส.อบจ.อำเภอเมือง เขต 2, นายประพจน์ ธรรมประทีป ส.อบจ.อำเภอเมือง เขต 4, นางสาวรัชฎา ใจกล้า ส.อบจ.อำเภอเมือง เขต 5, นายธีรวีร์ มิตรสูงเนิน ส.อบจ.อำเภอเมือง เขต 6, นางสาวธัญญารัตน์ รัตนชินกร ส.อบจ.อำเภอเมือง เขต 7, นายสรรชัย กาญจนวัฒนา ส.อบจ.อำเภอเมือง เขต 8, นายสมบูรณ์ นิยมไร่ ส.อบจ.อำเภอพิมาย เขต 1, นายพงษ์พันธุ์ พันธุ์ศรีนคร ส.อบจ.อำเภอพิมาย เขต 2, นายสมบัติ ศรีจันทร์รัตน์ ส.อบจ.อำเภอหนองบุญมาก, นายทนงค์ เขียวแก้ว ผอ.รร.เตรียมอุดมน้อมเกล้า, รศ.วัฒนาภรณ์ โชครัตนชัย และคุณโอ๋ ดีไซน์เนอร์ขนมเบเกอรี่ (ฉัตรทองไหมไทย)ร่วมเป็นเกียรติ