วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 ณ อบจ.นครราชสีมา  นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา ประชุมหารือการเตรียมความพร้อมในการถ่ายโอนภารกิจ รพ.สต. เพื่อให้มีประสิทธิภาพ และให้ใกล้ชิดพี่น้องประชาชน โดยมี นายวุฒิชัย วงค์ปัญโญ ปลัด อบจ.นม., นายรักชาติ กิริวัฒนศักดิ์ ประธานสภาฯ, นายเตชิต กลิ้งทะเล ผอ.กองสาธารณสุข, นายอารมณ์ ทางตะคุ ผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์ และ ผศ.ดร.ณัฐธิญา เบือนสันเทียะ คณะที่ปรึกษา ร่วมประชุมหารือ