วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 ณ ศูนย์ประสานงานอำเภอคง  นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา มอบใบประกาศนียบัตรผู้ที่ผ่านการอบรม โครงการส่งเสริม การพัฒนาทักษะการนวดตอกเส้นแบบภูมิปัญญาล้านนา เพื่อสร้างงานสร้างรายได้ในชุมชนท้องถิ่น ภายใต้การดำเนินงานโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปีงบประมาณ 2564 รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 10 พ.ย.- 17 พ.ย.64 โดยมีนายนิติพัฒน์ ขอดทอง นายอำเภอคง, นายนพวิทย์ ควรขุนทด ส.อบจ.อำเภอคง, นายวรพรรณ คล้ายสงคราม พัฒนาการอำเภอ และนายพรภิรมย์ มีโค สาธารณสุขอำเภอ ร่วมเป็นเกียรติ