วันที่ 9 พฤศจิกายน 14.00 น. ที่ ห้องประชุมลำปลายมาศ โรงแรมแคนทารี โคราช (อาคาร 2 ชั้น 4) อ.เมือง จ.นครราชสีมา  นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา ร่วมประชุมสภา อบจ.นครราชสีมา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2564 ที่ โรงแรมแคนทารี่ โคราช อ.เมือง
      สำหรับประเด็นสำคัญในการประชุมฯ ครั้งนี้ คือ การแถลงเรื่องการขอรับการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี (สอน.) และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) เข้าบรรจุไว้ในระเบียบวาระการประชุม ในวาระที่ 3
      ซึ่งมีการแจ้งให้ทราบว่า คกก.กระจายอำนาจให้แก่ อปท. ได้มีมติเห็นชอบประกาศใช้ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนฯให้แก่ อปท.พ.ศ.2542 มาตรา 12(4) กำหนดให้มีการประเมินความพร้อม อบจ.เพื่อรับการถ่ายโอน สอน. และ รพ.สต. 4 ด้าน คือ ด้านโครงสร้างองค์กร,บุคลากร,การเงินและการจัดการทรัพยากรและด้านแผนพัฒนาสาธารณสุข โดย อบจ.นครราชสีมา จะรวบรวมเอกสารเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป และขอย้ำว่าหลักการถ่ายโอนภารกิจฯ ตามแนวทางของ คกก.กระจายอำนาจให้แก่ อปท.คือ “งานไปเงินไป ตำแหน่งไป บุคลากรสมัครใจ” อบจ.พร้อมจะดำเนินการบริหารภารกิจนี้ด้วยหลักธรรมาภิบาลโดยยึดประโยชน์ของพี่น้องชาว จ.นครราชสีมา เป็นหลัก