วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. ที่ โรงเรียนมัธยมประดู่วัฒนา ต.บ้านแปรง อ.ด่านขุนทด  นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา ร่วมพิธีเปิดโครงการลดต้นทุนการเลี้ยงโคขุน รุ่นที่ 15 จำนวน 50 คน (ภายใต้การดำเนินงานโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปีงบประมาณ พ.ศ.2564) เพื่อส่งเสริมให้ความรู้เกษตรกรในการลดต้นทุนค่าอาหารสัตว์ ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยให้เกษตรกรและผู้ว่างงานมีงานมีรายได้นำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ สร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวต่อไป
      โดยมี นายวิสิทธิ์ พิทยาภรณ์ ส.ส.เขต 13 จ.นครราชสีมา, นายไพฑูรย์ มหาชื่นใจ นายอำเภอด่านขุนทด, นายเจษฎา พิทยาภรณ์ ส.อบจ.อำเภอด่านขุนทด เขต 1, นายธวัฒน์ ศิริปริญญานันต์ ส.อบจ.อำเภอด่านขุนทด เขต 2, นายละออ มะลิสิน สสอ.ด่านขุนทด, นางรังสิยา นุทกิจ ผอ.กองสวัสดิการสังคม, นายธาดา ตามเมืองปัก ผอ.รร.มัธยมประดู่วัฒนา, นายประจักษ์ เชษฐขุนทด ผอ.รร.ปราสาทวิทยาคม, น.ส.วาสนา พรศิวกุลวงศ์ ผอ.รร.มัธยมหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ และนายทวนทอง ชูละออง ผอ.รร.เทพารักษ์ราชวิทยาคม ร่วมพิธี