วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น.  นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา ลงพื้นที่ อ.ปักธงชัย พร้อมด้วย นายนรเสฏฐ์ ศิริโรจนกุล รองนายก อบจ.นม., พ.ต.อ.รัฐศักดิ์ สุขเจริญ ที่ปรึกษานายก อบจ.นม., นายพรเทพ ศิริโรจนกุล ส.อบจ.นม.อ.ปักธงชัยเขต 2, นางภัทริกา มากเมือง ส.อบจ.อ.ขามทะเลสอ, นายชัยยงค์ ฮมภิรมย์ ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา , นายนิธิโรจน์ บุญญาวัฒนานันท์ ผอ.ส่วนวิศกรรมก่อสร้าง , กำนัน , ผญบ. และอสม. เพื่อติดตามประเมินผลแผนงาน/โครงการ ประจำปี 2564 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน โดยได้ตรวจสอบเส้นทาง ถนน อบจ.นม.14204 บริเวณบ้านเก่านางเหริญ ถึง บ้านโกรก ละลาย ต.สำโรง อ.ปักธงชัย (งบประมาณ 3,000,000 บาท)