วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น.  นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานประชุมคณะกรรมการพัฒนา อบจ.นครราชสีมา เพื่อจัดทำแผนพัฒนา อบจ. และประสานการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด ตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกำหนด โดยนำปัญหาของพี่น้องประชาชนในท้องถิ่นต่างๆ มาวิเคราะห์ รวบรวม เพื่อให้ได้รับการแก้ไขต่อไป