วันนี้ (30 ตุลาคม 2564)  ดร.ยลดา หวังศุภกิจโกศล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริม การพัฒนาทักษะการนวดตอกเส้นแบบภูมิปัญญาล้านนา  เพื่อสร้างงานสร้างรายได้ในชุมชนท้องถิ่น ภายใต้การดำเนินงานโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปีงบประมาณ 2564 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 25 ต.ค – 1 พ.ย.64 โดยมี #พ.ต.อ.รัฐศักดิ์ สุขเจริญ ที่ปรึกษานายก อบจ.นม., ดร.กาญจนา เปรมภิรักษา ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 6, นายพิทักษ์พงษ์ ศิริศักดิ์ ส.อบจ.อ.บัวใหญ่, นางสุภิดา ชื่นชมศาสตร์ ผอ.รร.วัดประชานิมิตร ณ หอประชุม โรงเรียนวัดประชานิมิตร อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา