วันที่ 26 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น.นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย นายวุฒิชัย วงค์ปัญโญ ปลัด อบจ.นม. นายนิกร โสมกลาง ผศ.ดร.ณัฐธิญา เบือนสันเทียะ คณะที่ปรึกษาฯ ได้ร่วมประชุมหารือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคประชาชน เพื่อขับเคลื่อนงานด้านการท่องเที่ยวระดับจังหวัด ประกอบด้วย
      1.ดร.วัชรี ปรัชยานุสรณ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (พร้อมคณะ)
      2.นายสมชาย ศรีตระกุล ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์มูลนิธิพิมายสงเคราะห์ (พร้อมคณะ)
      3.นายณรงค์ศักดิ์ ครุภัณฑ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา (พร้อมคณะ)
      4.นางวรวรรณ ประณีตพลกรัง รอง.ผอ.ททท.นครราชสีมา
      โดยที่ประชุมได้ร่วมกำหนดกรอบและแนวทางในการดำเนินการด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว ซึ่ง อบจ.นครราชสีมา ได้ชูเคมเปญ “โคราชเที่ยวได้ทุกเดือน” และพิมายโมเดล เพื่อที่ประชุมได้เสนอแนะและให้ข้อมูลในการขับเคลื่อน เพื่อให้งานด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวของโคราชได้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน และสนับสนุนซึ่งกันและกัน ซึ่งในโอกาสต่อไปทาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จะได้จัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยว เพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันต่อไป