วันที่ 25 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง อบจ.นม.  นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา มอบถุงยังชีพ พร้อมสิ่งของเครื่องใช้จำเป็น ให้แก่ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ในสังกัด อบจ.นครราชสีมา ที่ประสบอุทกภัยในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 31 ราย เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน โดยจะทยอยมอบถุงยังชีพช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ในส่วนที่เหลือต่อไป
      โดยมี พ.ต.อ.รัฐศักดิ์ สุขเจริญ ที่ปรึกษานายก อบจ.นม., นายชยุต พงศ์ธนทรัพย์ ส.อบจ.อ.ครบุรี เขต 1, นายสมชาย แพทย์เมืองจันทร์ ส.อบจ.อ.เสิงสาง, นายตวงสิทธิ์ อภิชัยบุคคล รองปลัด อบจ.นม., นายธีระชัย เทพนอก ผอ.สำนักช่าง, นายจิรยุทธ อาสาเสน เลขานุการฯ, นายชัยเกียรติ เกสรบัวทอง ผอ.กองยุทธศาสตร์ฯ, นายนิธิโรจน์ บุญญาวัฒนานันท์ ผอ.ส่วนวิศวกรรมก่อสร้างและนายช่างควบคุมงาน, นางวรรณภา นวลฉิมพลี ผอ.กองการเจ้าหน้าที่ และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเป็นเกียรติฯ