วันที่ 25 ตุลาคม 2564  นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา ร่วมพิธีเปิดโครงการลดต้นทุนการเลี้ยงโคขุน ภายใต้การดำเนินงานโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รุ่นที่ 5 จำนวน 50 คน เพื่อส่งเสริมให้ความรู้เกษตรกรในการลดต้นทุนค่าอาหารสัตว์ ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยให้เกษตรกรและผู้ว่างงานมีงานมีรายได้นำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ สร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวต่อไป ที่ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตสินค้าเกษตร อ.โชคชัย
      โดยมีพ.ต.อ.รัฐศักดิ์ สุขเจริญ ที่ปรึกษานายก อบจ.นม., นายสมชาย อำพันกาญจน์ นายอำเภอ, นายซ้าย ผลกระโทก ส.อบจ.อำเภอโชคชัย, นางรังสิยา นุทกิจ ผอ.กองสวัสดิการสังคม, นายสุรพล ชมภู เกษตรอำเภอ, นายสาธิต โพธิ์คุ้ม รักษาการ ปศุสัตว์ และนายยุทธศิลป์ จินดามาตย์ ผอ.รร.ด่านเกวียน ร่วมเป็นเกียรติในงาน