วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. นางยลดา  หวังศุภกิจโกศล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา กิจกรรมที่ 2 : อบรมเชิงปฏิบัติการ “แกนนำพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษา” ระหว่างวันที่ 22 – 23 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงแรมเซนเตอร์พอยต์โฮเทล เทอร์มินอล 21 โคราช อ.เมือง จ.นครราชสีมา โดยมี นายกริชต์จอมพล  ภูจอมจิตฆ์ ผู้อำนวยการสำนักศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการฯ นอกจากนั้นยังมี พ.ต.อ.รัฐศักดิ์  สุขเจริญ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเป็นเกียรติโครงการดังกล่าว
               การอบรมในครั้งนี้ จัดขึ้นโดย สำนักการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อบจ.นครราชสีมา โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็น ตัวแทนผู้บริหาร และครูหัวหน้ากลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษาจากกลุ่มโรงเรียนทั้ง 58 โรงเรียน และบุคลากรสำนักศึกษา เพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นแกนนำพัฒนาคุณภาพการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อจัดทำยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาของ อบจ.นม. สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำมาตรฐานการศึกษาและการเขียนรายงานผลการประเมินตนเอง และประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาสังกัด อบจ.นม.
               นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก ดร.กมล รอดคล้าย ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ร่วมอภิปรายหัวข้อ ทิศทางการจัดการศึกษาและการพัฒนาการศึกษาของท้องถิ่น ส่วนในภาคบ่ายได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วิชยุทธ จันทะรี อาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ร่วมอภิปรายและแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ เกี่ยวกับการทบทวนยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดด้านการศึกษาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ/ภาค/จังหวัด และอ.สุมาลี อุดมบุญญานุภาพ ร่วมอภิปรายหัวข้อ เทคนิคการวิเคราะห์ GAP Analysis
Facebook Comments