วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. นางยลดา  หวังศุกกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา กิจกรรมที่ 1 : อบรมเชิงปฏิบัติการ “แกนนำพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษา” ระหว่างวันที่ 18 – 19 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงแรมเซนเตอร์พอยต์โฮเทล เทอร์มินอล 21 โคราช อ.เมือง จ.นครราชสีมา โดยมี นายนรเสฏฐ์  ศิริโรจนกุล รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการฯ นอกจากนั้นยังมี พ.ต.อ. รัฐศักดิ์  สุขเจริญ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา นางสาวกษิรา  อณวัชวนิช เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และนายตวงสิทธิ์  อภิชัยบุคคล รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ร่วมเป็นเกียรติโครงการดังกล่าว
                 การอบรมในครั้งนี้ จัดขึ้นโดย สำนักการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อบจ.นครราชสีมา โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็น ตัวแทนผู้บริหาร และครูหัวหน้ากลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษาจากกลุ่มโรงเรียนทั้ง 6 กลุ่มๆ ละ 3 คน จำนวน 18 คน และบุคลากรสำนักการศึกษาฯ จำนวน 17 คน เพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นแกนนำพัฒนาคุณภาพการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อจัดทำยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาของ อบจ.นม. สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำมาตรฐานการศึกษาและการเขียนรายงานผลการประเมินตนเอง และประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาสังกัด อบจ.นม.
                 นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก ดร.กมล รอดคล้าย ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ร่วมอภิปรายหัวข้อ ทิศทางการจัดการศึกษาและการพัฒนาการศึกษาของท้องถิ่น ส่วนในภาคบ่ายได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วิชยุทธ จันทะรี อาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ร่วมอภิปรายและแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ เกี่ยวกับการทบทวนยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดด้านการศึกษาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ/ภาค/จังหวัด และอ.สุมาลี อุดมบุญญานุภาพ ร่วมอภิปรายหัวข้อ เทคนิคการวิเคราะห์ GAP Analysis
Facebook Comments