วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 18.00 น. ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลไทยสมัคคี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน “เบญจมาศบานในม่านหมอก” ครั้งที่ 19 ปนะจำปี 2564 โดยมีนายจรัสชัย โชคเรืองสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นายพรชัย อำนวยทรัพย์ สส.จ.นครราชสีมา นายชุณห์ ศิริชัยคีรีโกศล ส.อบจ.นครราชสีมา อ.วังน้ำเขียว นายชยุต พงศ์ธนทรัพย์ ส.อบจ.อ.ครบุรี นายเสกสรร จันวงษา ปลัดอำเภอหัวหน้กลุ่มงานบริหารงานปกครอง รักษาราชการแทนนายอำเภอวังน้ำเขียว พร้อมด้วย นายก อบต.ไทยสามัคคี หัวหน้าส่วนราชการ นักท่องเที่ยว และประชาชนให้การต้อนรับ
                    การจัดงานเบญจมาศบานในม่านหมอก อ.วังน้ำเขียว ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลไทยสามัคคี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานนครราชสีมา สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครรชสีมา ส่วนราชการต่างๆ สมาคม ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ตลอดจนพี่น้องประชาชน กลุ่มเกษตรกร น่วมกันจัดงานขึ้น เพื่อเป็นการส่งสริมอาชีพการปลูกเบญจมาศ และประชาสัมพันธ์การปลูกดอกเบญจมาศของตำบลไทยสมัคดี รวมถึง เป็นการประชาสัมพันธ์สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ สร้างอาชีพ สร้างานและรายได้ให้แก่ประชาชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก และเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของตำบลไทยสามัคดีและอำเภอวังน้ำเขียวต่อไป
                    “งานเบญจมาศบาน” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-21 กุมภาพันธ์ 2564 ณ อบต.ไทยสามัคคี อ.วังน้ำเขียว ซึ่งกิจกรรมภายในงาน นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับ แปลงปลูกเบญจมาศหลากหลายสายพันธุ์, การออกร้านจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร และสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์, การจดทะเบียนสมรส ท่ามกลางแปลงบญจมาศในวันแห่งความรัก อีกด้วย
Facebook Comments