Monthly Archives: กุมภาพันธ์ 2564

Home2021กุมภาพันธ์

ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ้านพักครู ชั้นเดียว 10 ยูนิต โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

2021-02-25T20:07:43+07:00

ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ้านพักครู ชั้นเดียว 10 ยูนิต โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)2021-02-25T20:07:43+07:00

ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ้านพักครู ชั้นเดียว 10 ยูนิต โรงเรียนดอนไพลพิมยาคม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

2021-02-25T20:05:03+07:00

ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ้านพักครู ชั้นเดียว 10 ยูนิต โรงเรียนดอนไพลพิมยาคม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)2021-02-25T20:05:03+07:00

ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ้านพักครู ชั้นเดียว 10 ยูนิต โรงเรียนหนองบุญมากพิทยาคม อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

2021-02-25T17:40:59+07:00

ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ้านพักครู ชั้นเดียว 10 ยูนิต โรงเรียนหนองบุญมากพิทยาคม อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)2021-02-25T17:40:59+07:00

ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการถนน อบจ.นม.15205 สายเมนที่ 5 อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

2021-02-25T17:39:49+07:00

ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการถนน อบจ.นม.15205 สายเมนที่ 5 อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)2021-02-25T17:39:49+07:00

ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In – Place Recycling ถนน อบจ.นม.12202 บ้านดอนคนทา – บ้านโคกกลาง อำเภอบัวใหย่ จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

2021-02-25T17:38:40+07:00

ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In – Place Recycling ถนน อบจ.นม.12202 บ้านดอนคนทา – บ้านโคกกลาง อำเภอบัวใหย่ จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)2021-02-25T17:38:40+07:00

ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ้านพักครู ชั้นเดียว 10 ยูนิต โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

2021-02-25T17:34:22+07:00

ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ้านพักครู ชั้นเดียว 10 ยูนิต โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)2021-02-25T17:34:22+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-02-24T23:08:42+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2021-02-24T23:08:42+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-02-24T23:06:09+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2021-02-24T23:06:09+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง ประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ้านพักครู ชั้นเดียว 10 ยูนิต โรงเรียนสีคิ้ววิทยาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

2021-02-24T23:06:52+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง ประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ้านพักครู ชั้นเดียว 10 ยูนิต โรงเรียนสีคิ้ววิทยาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)2021-02-24T23:06:52+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง ประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ้านพักครู ชั้นเดียว 10 ยูนิต โรงเรียนคลองไผ่วิทยา อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

2021-02-24T22:56:05+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง ประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ้านพักครู ชั้นเดียว 10 ยูนิต โรงเรียนคลองไผ่วิทยา อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)2021-02-24T22:56:05+07:00
Go to Top