UPDATE pao_event SET count = count + 1 where id = 690 ทัพนักกีฬาเมืองย่าโม พร้อมสู้ศึก "สงขลาเกมส์" ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ ๔๕

กรณีติดต่อ เกี่ยวกับ การรับสมัครครูผู้ช่วย โทรศัพท์ ๐๔๔-๒๕๑๒๐๑-๒
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ถนน กำแหน่งสงคราม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จ.นครราชสีมา ๓๐๐๐๐