UPDATE pao_event SET count = count + 1 where id = 689 อบจ.โคราช พร้อมภาคีเครือข่ายร่วมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายเพื่อนใจวัยรุ่น

กรณีติดต่อ เกี่ยวกับ การรับสมัครครูผู้ช่วย โทรศัพท์ ๐๔๔-๒๕๑๒๐๑-๒
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ถนน กำแหน่งสงคราม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จ.นครราชสีมา ๓๐๐๐๐