UPDATE pao_event SET count = count + 1 where id = 688 อบจ.โคราช ติวเข้ม บุคลากรในสังกัดเน้นหลักสูตรความรู้ด้านวินัยข้าราชการ

กรณีติดต่อ เกี่ยวกับ การรับสมัครครูผู้ช่วย โทรศัพท์ ๐๔๔-๒๕๑๒๐๑-๒
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ถนน กำแหน่งสงคราม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จ.นครราชสีมา ๓๐๐๐๐