UPDATE pao_event SET count = count + 1 where id = 687 อบจ.โคราช เปิดโลกทัศน์ด้านการศึกษา จัดมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ๖๐ โชว์ศักยภาพ และผลงาน รร.ในสังกัดฯ อย่างยิ่งใหญ่

กรณีติดต่อ เกี่ยวกับ การรับสมัครครูผู้ช่วย โทรศัพท์ ๐๔๔-๒๕๑๒๐๑-๒
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ถนน กำแหน่งสงคราม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จ.นครราชสีมา ๓๐๐๐๐