UPDATE pao_event SET count = count + 1 where id = 686 รวมพลัง อปท.โคราช ร่วมบูรณาการ กำจัดขยะอันตราย สนองนโยบาย "จังหวัดสะอาด โคราชไร้ขยะ ๖๐ "

กรณีติดต่อ เกี่ยวกับ การรับสมัครครูผู้ช่วย โทรศัพท์ ๐๔๔-๒๕๑๒๐๑-๒
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ถนน กำแหน่งสงคราม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จ.นครราชสีมา ๓๐๐๐๐