UPDATE pao_event SET count = count + 1 where id = 685 ๕๘ รร.สังกัด อบจ.โคราช ร่วมสร้างเกราะคุ้มกันเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์พร้อมเน้นเทคนิคแก้ปัญหาตั้งครรภ์ในวัยเรียนอย่างเป็นระบบ

กรณีติดต่อ เกี่ยวกับ การรับสมัครครูผู้ช่วย โทรศัพท์ ๐๔๔-๒๕๑๒๐๑-๒
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ถนน กำแหน่งสงคราม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จ.นครราชสีมา ๓๐๐๐๐