UPDATE pao_event SET count = count + 1 where id = 684 จิตอาสาโคราช รวมพลัง ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน

กรณีติดต่อ เกี่ยวกับ การรับสมัครครูผู้ช่วย โทรศัพท์ ๐๔๔-๒๕๑๒๐๑-๒
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ถนน กำแหน่งสงคราม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จ.นครราชสีมา ๓๐๐๐๐